БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Брюксел с критика към България

Корупцията, липсата на адекватни реформи и пропуски в сферата на образованието са пречка за инвестициите в България.

Препоръката на Съвета е относно националната програма за реформи в България и становище относно конврегентната програма на България за 2019 та година. В 28 точки Съветът на ЕС се спира подробно на проблемите в различните сектори.
Ето някои от тях:
Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване.
Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от социално-икономическия статус на родителите.Това отразява предизвикателствата, свързани с качеството и приобщаващия характер на системата на образование и обучение. България инвестира недостатъчно средства в образованието, особено в предучилищното и началното образование —две области, които са от решаващо значение за създаването на равни възможности от ранна възраст.
В България все още се наблюдава високо равнище на неравенство на доходите и на риск от бедност или социално изключване. Системата за социална сигурност не обхваща всички заети лица и е недостатъчна за справяне със значителните социални проблеми.
Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели.
Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба. Бяха приети редица мерки за реформа, но тяхното прилагане на практика изостава. Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите.
Съветът излиза с 4 препоръки