БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЩЕ ЗАРАБОТЯТ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 4 АПРИЛ

По електронен път може да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес, както и за подвижна избирателна кутия

1.Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
За услугата се подава заявление, тя е в помощ на избиратели, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желаят да гласуваш по настоящ адрес.

2. Гласуване с подвижна избирателна кутия:

Във всяка община ще има най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на поне 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден – до 20.03.2021 г., от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

3.Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г.

Заявлението се подава до кмета на общината от избирател, който е изпуснат от избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване.

4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината. Заявлението се подава най-късно седем дни преди изборния ден.

5.Изключване от списъка на заличените лица

Всяко лице, което е списъка със заличените лица , може да подаде заявление за изключването му от документа. Така човек може да бъде отново върнат в избирателните списъци.
Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

6. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Удостоверенията се издават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест до 20.03.2021 г.

Всички подробности по тези електронни услуги могат да се видят на сайта на Държавната агенция аз електронно управление.